Renda fixa

EDM Ahorro

Inverteix en obligacions i mercat monetari, principalment en euros. Gestiona activament l’estructura de venciments i durades d'acord amb les expectatives de tipus d’interès i els diferencials de rendibilitat. .